Preču Pirkšanas-pārdošanas Noteikumi

Šie Noteikumi tiek piemēroti visiem Interneta veikala Apmeklētājiem un slēdzot jebkādus līgumus starp Pārdevēju un Pircēju par Preču pirkšanu - pārdošanu Interneta veikalā. Pirms jebkādas Preču pasūtīšanas Interneta veikalā lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms Pasūtījuma pabeigšanas, Pircējam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, bet atsakoties to darīt, Pasūtījuma pabeigšana un Preču pasūtīšana nav iespējama.

1. DEFINĪCIJAS

1.1. Pārdevējs – juridiskā persona SIA “Shif Mobility”, reģistrācijas Nr.40203331031, kas dibināta un darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, juridiskā adrese: Andreja Pumpura iela 97, Daugavpils, Latvija, LV-5404, Latvijas Republika, PVN maksātāja Nr.LV40203331031. Pārdevēja kontaktinformācija sniegta Interneta veikala sadaļā Kontakti.

1.2. Pircējs – rīcībspējīga fiziska persona (t.i., persona, kura ir pilngadīga un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu), nepilngadīga persona (t.i. vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kam ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot gadījumus, kad personai ir piešķirta pilngadība pirms termiņa vai persona ir uzskatāma par pilngadīgu), juridiska persona, kas izdara Pasūtījumu Interneta veikalā un veic samaksu par pasūtītajām Precēm.

1.3. Patērētājs - fiziskā persona Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu, nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

1.4. Līgums – starp Pircēju un Pārdevēju attālināti Interneta veikala tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces. Ikviena starp Pircēju un Pārdevēju noslēgta Līguma noteikumi tiek uzskatīti par identiskiem šo Noteikumu nosacījumiem, un Puses vienmēr izpilda Līgumu saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.5. Noteikumi – šie Interneta veikalā pārdodamo Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi, kas nosaka Pārdevēja un Pircēja pienākumus un tiesības, Pārdevēja piedāvāto Preču iegādes un apmaksas nosacījumus, Preču piegādes un atpakaļatdošanas noteikumus un Pušu atbildību, kā arī regulē citus ar Preču pirkšanu un pārdošanu Interneta veikalā saistītos jautājumus.

1.6. Apmeklētājs – jebkurš Interneta veikala lietotājs, tai skaitā, Pircējs.

1.7. Atteikuma tiesības – Pircēja (Patērētāja) tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces saņemšanas dienas atteikties no Precēm saskaņā ar Patērētāja tiesību aizsardzības likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” noteikto atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

1.8. Interneta veikals – Pārdevēja interneta veikals, kas pieejams tīmekļa vietnē www.swan-escooter.com

1.9. Pasūtījuma veidlapa – Preču pasūtījumu veidlapa, kuru Interneta veikalā aizpilda Pircējs un kurā ir ietverta informācija par Pircēja Pasūtījumu.

1.10. Pasūtījums – Interneta veikalā Pircēja tiešsaistē izdarīts Pasūtījums aizpildot Pasūtījuma veidlapu, kurā Pircējs norāda preces un pakalpojumus, kurus tas ir izvēlējies iegādāties no Pārdevēja, kā arī norāda savu izvēlēto Preču piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu. Pasūtījums skaitās pilnībā pabeigts, kad Pircējs ir veicis samaksu par Pasūtījumā norādītajām Precēm.

1.11. Pasūtījuma apstiprinājums – Pārdevēja apstiprinājums par Pasūtījuma pieņemšanu, kuru Pārdevējs nosūta Pircējam pēc Pasūtījuma iesniegšanas Pārdevējam un Pasūtījuma apmaksas.

1.12. Pārdevēja preču izsniegšanas punkts – Pārdevēja Preču izsniegšanas vieta, ja Pircējs izvēlas saņemt Preces klātienē. Pārdevēja preču izsniegšanas punkta adrese un darba laiks norādīts Interneta veikala sadaļā Kontakti.

1.13. Personas dati – Personas dati ir jebkāda informācija par fizisku personu, kuras identitāte ir noteikta vai kuras identitāti iespējams noteikt (datu subjekts); fiziska persona, kuras identitāti iespējams noteikt, ir persona, kuras identitāti tieši vai netieši var noteikt, vispirms, pēc identifikatora, kā vārds un uzvārds, personas identifikācijas numurs, atrašanās vietas dati un interneta identifikators, vai arī pēc vienas vai vairākām fiziskās personas fiziskām, fizioloģiskām, ģenētiskām, psihiskām, ekonomiskām, kultūras un sociālās identitātes pazīmēm.

1.14. Preces – jebkuras preces, kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties Interneta veikalā. Termins Prece attiecas gan uz precēm, gan pakalpojumiem, kurus Pircējs var pasūtīt un iegādāties Interneta veikalā, ja vien Noteikumos skaidri nav noteikts citādi.

1.15. Preču grozs – virtuāls preču grozs, kurā Pircējs var brīvi iekļaut izvēlētās Preces vai arī dzēst tās. Preču dzēšana no Preču groza ir iespējama tikai līdz brīdim, kad Pircējs uzsāk veikt maksājumu par Preču grozā iekļautajām Precēm.

1.16. Privātuma politika - dokuments, kurā noteikta fizisko personu datu apstrādes kārtība, izmantojot Interneta veikalu.

1.17. Puses vai Puse – Pircējs un Pārdevējs kopīgi vai atsevišķi.

Minēto terminu skaidrojumi (definīcijas) Noteikumu tekstā var tikt lietoti gan daudzskaitlī, gan vienskaitlī (atkarībā no konteksta), neizslēdzot iespēju, ka termins, kas Noteikumos ir lietots vienskaitlī, var nozīmēt daudzskaitli un otrādi. Noteikumu teksta interpretāciju nevar balstīt uz tekstā lietoto terminu skaitli.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Noteikumi ir Pircējam un Pārdevējam saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, Preču iegādes un to apmaksas nosacījumus, Preču piegādes un atgriešanas kārtību, kā arī citus noteikumus, kas saistīti ar Pārdevēja piedāvāto Preču pirkšanu un pārdošanu Interneta veikalā. Noteikumi ir saistoši arī Interneta veikala Apmeklētājiem, cik tālu Noteikumi uz tiem attiecas.

2.2. Pirms Peču iegādes Interneta veikalā Pircējam ir pienākums iepazīties ar Privātumu politiku un Noteikumiem. Pircējs var iegādāties Preces Interneta veikalā tikai tad, ja ir piekritis Privātuma politikai un Noteikumiem. Pircējs, aizpildot Pasūtījuma veidlapu un apstiprinot, ka ir iepazinies ar Privātuma politiku un Noteikumiem, apliecina, ka ir sapratis Privātuma politiku un Noteikumus, piekrīt tiem un apņemas ievērot un izpildīt tos. Ja Pircējs nav izlasījis un/vai nav sapratis un/vai nepiekrīt Privātuma politikai un/vai Noteikumiem, viņš nevar iegādāties Preces Interneta veikalā.

2.3. Tiesības iegādāties Preces Interneta veikalā ir tikai Pircējiem, kuri kā tādi ir apzīmēti Noteikumu 1.2.punktā. Pircējs, piekrītot Noteikumiem, apstiprina, ka viņam ir tiesības iegādāties Preces Interneta veikalā.

2.4. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt Noteikumus. Noteikumu grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Interneta veikalā un attiecas tikai uz tiem Pasūtījumiem, kurus Pircējs veicis pēc Noteikumu grozījumu spēkā stāšanās.3. LĪGUMA NOSLĒGŠANA

3.1. Lai iegādātos Preces, Pircējs veic pasūtījumu Interneta veikalā, aizpildot Pasūtījuma veidlapu, kuru Pircējs iesniedz Pārdevējam, un veic Preču apmaksu.

3.2. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs Interneta veikalā ir izvēlējies sev vēlamās Preces (izveidojis Preču grozu), norādījis Pasūtījuma veidlapā Līguma izpildei nepieciešamos personas datus, kontaktinformāciju, Preču piegādes adresi un veidu, apliecinājis, ka ir iepazinies ar Privātuma politiku un Noteikumiem, nospiež pogu “Pasūtīt” un apmaksā Pasūtījumu vai izvēlās apmaksas veidu, kas norādīts Noteikumu 5.6.3.punktā. Neapmaksājot Pasūtījumu Noteikumos paredzētajā kārtībā, Līgums netiek uzskatīts par noslēgtu.

3.3. Par katru Preču pirkumu – pārdevumu atbilstoši Pasūtījumam tiek noslēgts atsevišķs Līgums. Pusēm noslēdzot Līgumu, Noteikumu noteikumi un nosacījumi kļūst par Līguma noteikumiem un nosacījumiem. Ar brīdi, kad Pircējs ir veicis samaksu par Pasūtījumā norādītajām Precēm, Pasūtījuma veidlapa kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

3.4. Līgums ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.

3.5. Pēc tam, kad Pircējs iesniedz Pārdevējam Pasūtījumu un apmaksā to – Pircējam uz tā Pasūtījuma veidlapā norādīto e-pasta adresi un/vai telefona numuru tiek nosūtīts apstiprinājums par Pasūtījuma saņemšanu un atsauce uz spēkā esošajiem Noteikumiem.

3.6. Pēc Pasūtījuma sagatavošanas Pārdevējs nosūta Pircējam paziņojumu uz Pircēja Pasūtījuma veidlapā norādīto e-pasta adresi un/vai telefona numuru, ar kuru informē, ka Preces ir izsūtītas Pircējam vai ir pieejamas izsniegšanai Pircējam Pārdevēja preču izsniegšanas punktā atkarībā no Pircēja Pasūtījuma veidlapā izvēlētā Preču piegādes veida.

3.7. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais Līgums (Pasūtījums) tiek reģistrēts un uzglabāts Interneta veikala datu bāzē atbilstoši Privātuma politikas noteikumiem.

4. PASŪTĪJUMA ATCELŠANA

4.1. Neskaidrību gadījumā par Pircēja sniegto informāciju Pasūtījuma veidlapā un/vai Pasūtījuma izpildi – Pārdevējs, izmantojot Pircēja Pasūtījuma veidlapā norādīto kontaktinformāciju, sazinās ar Pircēju, lai precizētu Pasūtījuma informāciju. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atcelt Pircēja Pasūtījumu un Līgumu bez iepriekšēja paziņojuma Pircējam, ja: (i) Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtījuma iesniegšanas Pārdevējam vai (ii) ja Pircējs nesniedz Pārdevējam pieprasīto informāciju Pārdevēja norādītājā termiņā. Gadījumā, ja Pircējs jau būs Pasūtījumu apmaksājis, Pārdevējs atmaksās Pircējam par Pasūtījumu samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

4.2. Gadījumā, ja Pārdevējs nevar pārdot Pircējam pasūtīto Preci, piemēram, tāpēc, ka Preces nav noliktavā, jo Prece vairs netiek ražota/tirgota, vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar Interneta veikalā norādīto cenu, kā tas ir norādīts šo Noteikumu 5.5.punktā, Pārdevējs par to informē Pircēju, nosūtot paziņojumu uz Pircēja Pasūtījuma veidlapā norādīto e-pasta adresi un Pasūtījums un Līgums tiek atcelts. Gadījumā, ja Pircējs jau būs Pasūtījumu, apmaksājis, Pārdevējs atmaksās Pircējam par Pasūtījumu samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

4.3. Gadījumā, ja Pārdevējs nevar pārdot Pircējam pasūtīto Preci Noteikumu 4.2.punktā norādīto apstākļu dēļ, Pārdevējs var piedāvāt Pircējam līdzīgu vai analoģisku preci, nosūtot paziņojumu uz Pircēja Pasūtījuma veidlapā norādīto e-pasta adresi. Gadījumā, ja 3 (trīs) darba dienu laikā Pircējs apstiprina, ka piekrīt Preci apmainīt pret analoģisku preci, tad Puses apņemas kompensēt viena otrai Preču cenas starpību, ja tāda rodas. Ja Pircējs nepiekrīt preces apmaiņai pret līdzīgu vai analoģisku preci vai nesniedz Pārdevējam atbildi 3 (trīs) darba dienu laikā no Pārdevēja paziņojuma nosūtīšanas dienas, tad Pārdevējs atceļ Pasūtījumu un atmaksā Pircējam par Pasūtījumu samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

4.4. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma Pircējam anulēt tā pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties apmaksas veidus, kas paredzēti Noteikumu 5.6.3.punktā neapmaksā preces 3 (trīs) darba dienu laikā.

4.5. Noteikumu 8.4.3.punktā un/vai 8.5.6.punkktā noteiktajā gadījumā Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma Pircējam atcelt Pircēja Pasūtījumu un Līgumu. Pārdevējs atmaksās Pircējam par Pasūtījumu samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, atskaitot no šīs summas maksājumu pakalpojumu sniedzēju komisijas, kas piemērotas Pārdevējam par izpildītajiem maksājumiem un maksājumus par Preču piegādi saistībā ar attiecīgo Pasūtījumu.

5. PREČU CENAS UN APMAKSAS KĀRTĪBA

5.1. Preču cenas Interneta veikalā ir norādītas eiro un tajās ir iekļauts Latvijas Republikas pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

5.2. Preces tiek pārdotas Pircējam par cenām, kas ir norādītas Interneta veikalā un ir spēkā Pasūtījuma veikšanas brīdī.

5.3. Preču cenā nav iekļauta Preču piegādes cena un cena par pakalpojumiem, kurus Pircējs var papildus pasūtīt no Pārdevēja. Ja vien nav nepārprotami norādīts citādi, Preču piegādes pakalpojumus un citus pakalpojumus Pircējs apmaksā papildus Preču cenai vienlaikus ar Preču apmaksu.

5.4. Kopējā Preču cena (tai skaitā Preču piegādes izmaksas), kas Pircējam jāmaksā Pārdevējam, tiek norādīta Pircējam Pasūtījuma veidlapā pēc Preču piegādes veida izvēles un pirms maksājuma metodes izvēles ar apzīmējumu Kopā apmaksai.

5.5. Gadījumā, ja pēc Pasūtījumā saņemšanas Pārdevējs konstatē, ka Preču cena ir norādīta nepareizi no Pārdevēja neatkarīgas tehniskās kļūdas dēļ vai citu būtisku iemeslu dēļ, kas ir ārpus Pārdevēja kontroles, Pārdevējs par to informē Pircēju un veic Noteikumu 4.2.punktā noteiktās darbības.

5.6. Pasūtītās preces Pircējs var apmaksāt vienā no šādiem veidiem:

5.6.1. Ar maksājuma (kredīta vai debeta) karti;

5.6.2. Ar internetbankas starpniecību;

5.6.3. Ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, kas norādīts PVN priekšapmaksas faktūrrēķinā.

5.7. Izvēloties Noteikumu 5.6.3.punktā noteikto Pasūtījuma apmaksas veidu, Pircējam uz tā Pasūtījuma veidlapā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts PVN priekšapmaksas faktūrrēķins. Pircējam ir pienākums veikt PVN priekšapmaksas faktūrrēķina apmaksu 3 (trīs) darba dienu laikā no PVN priekšapmaksas faktūrrēķina izrakstīšanas datuma.

5.8. Maksājumu izpildi nodrošina trešās personas, kas nav starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtā Līguma puses. Par Pircēju datu apstrādi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības tiesību aktiem un datu drošību ir atbildīgas trešās personas, kuras ir tiesīgas sniegt bezskaidras naudas maksājumu veikšanas pakalpojumus.

5.9. Pircējs, apstiprinot Noteikumus, piekrīt tam, ka Preču iegādes dokumenti – PVN faktūrrēķini, var tikt Pircējam izsniegti fiziskā veidā kopā ar Precēm vai arī elektroniski, nosūtot uz Pircēja Pasūtījuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.

5.10. Pirkumu apliecinošie dokumenti – Pasūtījuma apstiprinājums un PVN rēķins tiek nosūtīti uz Pircēja Pasūtījuma veidlapā norādīto e-pasta adresi un Pircējam ir pieejami elektroniskā formātā, un Pircējs var lejupielādēt un/vai izdrukāt šos dokumentus. Šādi elektroniskie Preču pirkumu apliecinošie dokumenti ir derīgi bez Pārdevēja un/vai Pircēja paraksta.

6. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Pircējam ir tiesības:

6.1.1. Iepirkties Interneta veikalā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas tiesību aktiem;

6.1.2. Izmantot Noteikumu 10.1.punktā paredzētās Atteikuma tiesības;

6.1.3. Pieprasīt Pārdevējam labot vai apmainīt Līgumam neatbilstošas Preces, proporcionāli samazināt Līgumam neatbilstošo Preču cenu vai atcelt Līgumu un pieprasīt Pārdevējam pieņemt Preces atpakaļ kārtībā, kādu nosaka Noteikumi;

6.1.4. Citas Noteikumos, Privātuma politikā un/vai Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās tiesības.

6.2. Pircējam ir pienākumi:

6.2.1. Samaksāt pasūtīto Preču un to piegādes cenu, kā arī veikt citus maksājumus atbilstoši Pasūtījumam un Līgumam un pieņemt pasūtītās Preces Noteikumos paredzētajā kārtībā;

6.2.2. Pasūtījuma veidlapā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju; mainoties Pasūtījuma veidlapā Pircēja norādītajai informācijai, nekavējoties par to paziņot Pārdevējam pa tālruni: +371 2026 3435 vai e-pastu: sales@shifmobility.lv;

6.2.3. Izvēloties Preču piegādes vai citus Pārdevēja piedāvātos pakalpojumus, nodrošināt to sniegšanai nepieciešamos apstākļus;

6.2.4. Apskatīt un pārbaudīt Preces, tās pieņemot, kā arī paziņot Pārdevējam par Preču un/vai to iepakojuma bojājumiem, Preču defektiem un/vai Preču veida, skaita un/vai komplektācijas neatbilstību Pircēja Pasūtījumam, un/vai par citu Preču neatbilstību Līgumam Noteikumos noteiktajā kārtībā;

6.2.5. Neizmantot Interneta veikalu nelikumīgā veidā, tostarp tādā veidā, kas varētu apdraudēt Interneta veikala pienācīgu un stabilu darbību vai drošību, vai ierobežot citu personu iespējas piekļūt Interneta veikalam;

6.2.6. Ievērot citas prasības, kas noteiktas Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas tiesību aktos.

7. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Pārdevējam ir tiesības:

7.1.1. Grozīt Noteikumus, mainīt Preču cenas, Preču sortimentu un/vai citus ar Interneta veikala darbību un Preču pirkšanu – pārdošanu saistītos aspektus, publicējot šādas izmaiņas Interneta veikalā; šādas izmaiņas neietekmē Pircēja noslēgtos Līgumus pirms Pārdevēja lēmuma veikt minētās darbības vai to īstenošanas;

7.1.2. Vienpusēji atcelt Pasūtījumu un Līgumu Noteikumu 4.sadaļas paredzētajā kārtībā;

7.1.3. Sazināties ar Pircēju par jautājumiem, kas skar Līguma izpildi, izmantojot Pircēja Pasūtījuma veidlapā norādīto kontaktinformāciju;

7.1.4. Noteikt minimālo un/vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai precei vienā Pasūtījumā;

7.1.5. Citas Noteikumos, Privātuma politikā un/vai Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās tiesības.

7.2. Pārdevējam ir pienākumi:

7.2.1. Izpildīt Pircēja Pasūtījumus un piegādāt Pircēja pasūtītās Preces atbilstoši Noteikumiem;

7.2.2. Pieņemt Pircēja atgrieztās preces atbilstoši Noteikumiem;

7.2.3. Atmaksāt Pircējam viņa samaksātās naudas summas Noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā;

7.2.4. Cienīt Pircēja privātumu, īstenot Pircēja Personas datu apstrādi tikai tādā kārtībā, kā to nosaka Noteikumi, Privātuma politika un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti;

7.2.5. Ievērot citas prasības, kas noteiktas Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas tiesību aktos.

8. PREČU PIEGĀDE

8.1. Pircējam pieejamie Preču piegādes veidi un Preču piegādes termiņi tiek uzrādīti Pircējam Pasūtījuma veidlapā, kad Pircējs ir izveidojis Preču grozu un ievadījis Preču piegādes adresi.

8.2. Preču aprakstā norādītie Preču piegādes termiņi ir provizoriski. Pārdevējs piegādā preces Pircējam atbilstoši Preču Pasūtījuma veidlapā norādītajam Preču piegādes termiņam, pēc tam, kad Pircējs ir aizpildījis visu informāciju, kas attiecas uz Preču piegādi.

8.3. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos Preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju, izmantojot Pircēja Pasūtījuma veidlapā norādīto kontaktinformāciju, un vienoties par Preču piegādes nosacījumiem. Ja Pārdevējs nepiegādā preces Pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā termiņā, Puses nesaskaņo papildu termiņu preču piegādei, Pircējs var izmantot tiesības atcelt Pasūtījumu un atkāpties no Līguma, nosūtot Paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi: sales@shifmobility.lv, un Pārdevējs atmaksās Pircējam samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Šādā gadījumā Preču atgriešanas (gadījumā, ja Preču piegāde bija uzsākta, un Pārdevējs to nevar atcelt) un Pircēja naudas atmaksas kārtība ir noteikta Noteikumu 10.4.punktā.

8.4. Preču piegāde uz Pircēja norādīto adresi

8.4.1. Preču piegāde ir maksas pakalpojums. Preču piegādes maksa ir atkarīga no Preču piegādes adreses, Preču izmēra un svara. Ja Pircējs izvēlas Preču piegādes pakalpojumu, Preču piegādes cena un piegādes laiks tiek uzrādīts Pircējam Preču pasūtīšanas procesa noslēgumā, pirms Pircējs nospiež pogu “Pasūtīt”. Sīkāk par Preču piegādes maksu un laikiem skatīt šeit.

8.4.2. Gadījumā, ja Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, tiek uzskatīts, ka Preces ir nodotas Pircējam neatkarīgi no tā, vai Preces faktiski ir pieņēmis Pircējs vai kāda cita persona, kas ir pieņēmusi Preces norādītajā adresē, un Pircējam nav tiesību iesniegt Pārdevējam pretenzijas par Preču piegādi nepareizai personai.

8.4.3. Ja Pircējs nepieņem Preces līdz Pasūtījuma apstiprinājumā noteiktajam termiņam vai termiņam, ko pēc neveiksmīgas Preču piegādes Pircējs patstāvīgi ir saskaņojis ar Preču piegādes pakalpojumu sniedzēju, vai nav iespējams tās nodot Pircējam, Preces tiek atgrieztas Pārdevējam un Pasūtījums tiek atcelts.

8.5. Preču izsniegšana Pircējam Pārdevēja preču izsniegšanas punktā

8.5.1. Pircējs var izvēlēties saņemt Preces bez maksas Pārdevēja preču izsniegšanas punktā.

8.5.2. Pēc Pasūtījuma sagatavošanas Pārdevējs nosūta Pircējam paziņojumu uz Pircēja Pasūtījuma veidlapā norādīto e-pasta adresi un/vai telefona numuru, ar kuru informē, ka Preces ir pieejamas izsniegšanai Pircējam Pārdevēja preču izsniegšanas punktā.

8.5.3. Pircējam, kas ieradies izņemt Preces Preču izsniegšanas punktā, ir jābūt līdzi un jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments un Pasūtījuma apstiprinājums, ko Pārdevējs Pircējam ir nosūtījis, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Ja Pircējs neuzrāda šādus dokumentus, Pārdevējam ir tiesības atteikties izsniegt Preces Pircējam.

8.5.4. Pircējam ir pienākums izņemt pasūtītās Preces ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir paziņojis Pircējam, ka Preces ir gatavas saņemšanai.

8.5.5. Kad Pircējs ir izņēmis Preces, tiek uzskatīts, ka tās ir nodotas (piegādātas) Pircējam.

8.5.6. Ja Pircējs Noteikumu 8.5.4.punktā noteiktajā termiņā neizņem Preces, Pasūtījums tiek atcelts.

8.6. Pieņemot preces, Pircējam ir pienākums pārbaudīt Preču un to iepakojuma stāvokli. Ja Preču iepakojumam ir redzami bojājumi, Pircējs to atzīmē Preču piegādes dokumentā. Šādā gadījumā Preces tiek uzskatītas par piegādātām bojātā iepakojumā, bet Preču piegāde tiek uzskatīta par pienācīgi veiktu.

Pircējs, pieņemot Preces, iespēju robežās, pārbauda arī piegādāto Preču atbilstību Līgumam, pārliecinoties, ka tās atbilst pasūtītajām Precēm un to daudzumam, komplektācijai, kvalitātei, kā arī, ka tām ir pievienotas visas nepieciešamās instrukcijas valsts valodā/marķējumi (ja piemērojas), kas saprātīgi sagaidāmi šāda veida Precēm. Ja Pircējs, pieņemot Preces, konstatē, ka Preces neatbilst Līgumam, Pircējs to atzīmē Preču piegādes dokumentā vai speciālā preču piegādātajā nodrošinātā veidlapā, un Pircējam ir tiesības šādu Preci nepieņemt. Šādā gadījumā Preču atgriešana un Pircēja naudas atmaksas kārtība ir noteikta Noteikumu 10.4.punktā.

8.7. Ja Pircējs parakstījis Preču piegādes dokumentu un tajā nav veiktas nekādas atzīmes par Preču neatbilstību Līgumam, tiek uzskatīts, ka Preces piegādātas atbilstoši Līgumam un Precēm nav tādu trūkumu un/vai bojājumi, kurus var konstatēt Preču ārējās apskates laikā.

8.8. Pircējam 3 (trīs) darba dienu laikā no Preču saņemšanas ir pienākums pārbaudīt Preču atbilstību Līgumam, pārliecinoties, ka tās atbilst pasūtītajām Precēm un to daudzumam, komplektācijai, kvalitātei, kā arī, ka tām ir pievienotas visas nepieciešamās instrukcijas valsts valodā/marķējumi (ja piemērojas), kas saprātīgi sagaidāmi šāda veida Precēm, ja tas nebija iespējams pieņemot Preces. Atklājot Preču neatbilstību Līgumam Pircējam par to nekavējoties ir pienākums paziņot Pārdevējam uz Pārdevēja e-pasta adresi: sales@shifmobility.lv. Gadījumā, ja Pircējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Preču saņemšanas nav paziņojis Pārdevējam par Preču neatbilstību Līgumam – tiek uzskatīts, ka Preces ir piegādātas atbilstoši Līgumam. Šis punkts neierobežo Pircēja tiesības, kas paredzētas Noteikumu 10.sadaļā.

8.9. Preču bojāejas, nejaušas nozaudēšanas vai to bojājumu risks pāriet uz Pircēju no brīža, kad Prece tiek nodota Pircējam.

8.10. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem, bez Pircēja atsevišķas piekrišanas, sadalīt Pasūtījumu vairākos atsevišķos sūtījumos, ja vien Pircējs līdz Pasūtījuma iesniegšanai Pārdevējam neizrāda vēlmi iegādāties Pasūtījumā ietvertās Preces ar vienu kopīgu sūtījumu.

8.11. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par Preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja Preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas savlaicīgi trešo personu vainas dēļ, un/vai tādu apstākļu dēļ, kas nav atkarīgi no Pārdevēja.

9. PREČU KVALITĀTE UN KVALITĀTES GARANTIJA

9.1. Katrai Pārdevēja pārdotajai Precei Interneta veikalā ir pievienots detalizēts Preces apraksts, kurā norādītas tās īpašības.

9.2. Pirms pirkuma veikšanas Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Preces aprakstu. Preču fotogrāfijas Interneta veikalā ir paredzētas tikai ilustratīviem nolūkiem. Preces oriģināls var atšķirties no attēlotās.

9.3. Pārdevējs neuzņemas atbildību par pārdoto Preču izmēra, formas, krāsas vai citu parametru neatbilstībām, salīdzinot ar Interneta veikalā publicēto Preču fotogrāfijām. Interneta veikalā redzamās Preču fotogrāfijas var precīzi neatspoguļot faktisko Preču izmēru, formu, krāsu vai citus parametrus Pircēja elektronisko ierīču īpašību, elektronisko ierīču tehnisko parametru (piemēram, Pircēja ierīces ekrāna izšķirtspējas) un/vai citu no Pārdevēja neatkarīgu tehnisku iemeslu dēļ. Interneta veikalā ievietotās Preču fotogrāfijas nevar tikt izmantotas kā pretenziju pamats.

9.4. Pircējs tiek informēts, ka Interneta veikalā redzamajās Preču fotogrāfijās var būt papildu piederumi vai komponenti, kas neietilpst pārdodamās Preces iepakojumā. Pilns Preces iepakojuma saturs ir norādīts Preces aprakstā.

9.5. Prece tiek uzskatīta par atbilstošas kvalitātes, ja tā:

9.5.1. Atbilst Pārdevēja sniegtajam aprakstam, un tai ir tādas pašas īpašības kā Preces paraugam vai modelim, ko Pārdevējs uzrādīja, izvietojot Preci Interneta veikalā;

9.5.2. Atbilst kvalitātes rādītājiem, kas parasti ir raksturīgi tāda paša rakstura precēm, un ko Pircējs var pamatoti sagaidīt atbilstoši Preces veidam un Preces ražotāja, tā pārstāvja vai pārdevēja publiskajiem paziņojumiem par Preces raksturīgajām īpašībām.

9.6. Vienlaicīgi ar Preces iegādāšanos Pircējs (Patērētājs) iegūstat tiesības 2 (divu) gadu laikā no Preču saņemšanas dienas pieteikt Pārdevējam pretenzijas par Preces neatbilstību Līguma noteikumiem (Preču likumiskā garantija). Preču likumiskā garantija attiecas tikai uz Pircēju, kas ir Patērētājs. Pārdevējam ir tiesības Precēm piemērot arī papildu garantiju. Papildu garantijas termiņš un citi nosacījumi ir norādīti konkrēto Preču aprakstos un Preču garantiju dokumentos, ja tādi tiek sniegti.

9.7. Pārdevēja sniegtā garantija neierobežo Pircēja tiesības, kuras, iegādājoties neatbilstošas kvalitātes preces, nosaka Latvijas Republikas tiesību akti.

9.8. Preces garantija ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja nav pārkāpti Preces ekspluatācijas noteikumi. Pirms Preces lietošanas Pircējam rūpīgi jāizlasa Preces ekspluatācijas instrukcija, ja tāda ir.

9.9. Pārdevējs pats nesniedz Preču garantijas apkopes/remonta pakalpojumus (izņemot vienkāršas Preču darbības pārbaudes, kurām nav nepieciešamas speciālas zināšanas):

9.9.1. Ja Preču garantijas apkopi/remontu nodrošinošais centrs atrodas ārpus valsts, kurā Pircējam tika piegādātas Preces, Pārdevējs organizē Preču nosūtīšanu uz šādu centru;

9.9.2. Ja garantijas apkopi/remontu nodrošinošais centrs atrodas valstī, kurā Pircējam tika piegādātas Preces, Pircējs tiek nosūtīts uz šādu centru.

10. TIESĪBAS ATKĀPTIES NO LĪGUMA, PREČU ATPAKAĻATDOŠANA

10.1. Pircēja (patērētāja) tiesības atkāpties no Līguma

10.1.1. Pircējam (Patērētājam) ir tiesības atteikties no Līguma, kas noslēgts, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes (saņemšanas) dienas vai, ja Pircējs (Patērētājs) vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces un šīs Preces tiek piegādātas atsevišķi – no pēdējās Preces piegādes (saņemšanas) dienas, vai ja Preces tiek piegādātas dažādās partijās vai pa daļām – no pēdējās partijas vai daļas piegādes (saņemšanas) dienas, vai, ja ir noslēgts līgums par regulāru preču piegādi - no pirmās Preces piegādes (saņemšanas) dienas.

10.1.2. Ja Pircējs viena Līguma ietvaros iegādājas vairākas Preces, viņa atkāpšanās tiesības attiecas gan uz vienu, gan vairākām Precēm.

10.1.3. Pircējs nevar izmantot Atteikuma tiesības, ja Pircējs nav Patērētājs, kā arī 2014. gada 20. maija Ministru kabineta Noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos.

10.1.4. Par atteikšanos no Līguma Pircējs informē Pārdevēju vienā no šādiem veidiem: (i) aizpildot atteikuma veidlapu (atteikuma veidlapu var lejupielādēt šeit) vai (ii) sniedzot Pārdevējam rakstiski skaidru paziņojumu, kurā izklāstīts Pircēja lēmums atteikties no Līguma. Atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikšanos no Līguma Pircējs nosūta uz Pārdevēja e-pasta adresi sales@shifmobility.lv vai pa pastu uz Pārdevēja norādīto adresi Interneta veikala sadaļā Kontakti. Pēc Pircēja paziņojuma vai atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs nosūtīs Pircējam uz tā Pasūtījuma veidlapā norādīto e-pasta adresi apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu.

10.1.5. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota citā nolūkā, nevis Preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.

10.1.6. Preču atdošanas un naudas atmaksas kārtība ir noteikta Noteikumu 10.4.punktā.

10.2. Nepienācīgas kvalitātes Preču apmaiņas un atgriešanas noteikumi

10.2.1. Pārdotās Preces defektu novēršana, apmaiņa, nekvalitatīvas Preces atgriešana tiek veikta Noteikumos paredzētajā kārtībā, kā arī ievērojot Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

10.2.2. Ja Pircējs iegādājās neatbilstošas kvalitātes preci un par to izdarījis atzīmi Preču piegādes dokumentā vai paziņojis par to Pārdevējam Noteikumu 8.7.punktā noteiktajā kārtībā, vai Preces neatbilstoša kvalitāte izpaužas kā ražošanas defekts, kas pastāvējis Preces iegādes brīdī, vai neatbilstība ražotāja norādītajām specifikācijām, Pircējs ir tiesīgs:

10.2.2.1. Pieprasīt Pārdevējam novērst Preces trūkumus, nodrošinot Preces atbilstību Līguma noteikumiem;

10.2.2.2. Pieprasīt Preces maiņu pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība Līguma noteikumiem;

10.2.2.3. Saskaņā ar Noteikumu 10.2.8.punkta nosacījumiem izmantot tiesības pieprasīt proporcionālu Preces cenas samazinājumu vai atcelt Līgumu un pieprasīt Pārdevējam atmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudas summu.

10.2.3. Ja Pircējs vēlas izmantot Noteikumu 10.2.2.punktā noteiktās tiesības, Pircēja pienākums ir:

10.2.3.1. Paziņot par to Pārdevējam, nosūtot paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi sales@shifmobility.lv vai pa pastu uz Pārdevēja norādīto adresi Interneta veikala sadaļā Kontakti;

10.2.3.2. Iesniegt dokumentu par Preču iegādi un dokumentu, kas apstiprina garantiju (ja tāds tika izdots);

10.2.3.3. Norādīt Preci un tās defektu, bojājuma pazīmes vai trūkstošās daļas;

10.2.3.4. Ja iespējams, iesniegt citus pierādījumus, piemēram, Preces fotogrāfiju, nekvalitatīvās vietas fotogrāfiju, Preces iepakojuma fotogrāfiju u.tml.;

10.2.3.5. Norādīt vienu no Noteikumu 10.2.2.punktā uzskaitītajiem veidiem, kādā Pircējs vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta.

10.2.4. Pārdevējs sniedz atbildi uz Noteikumu 10.2.3.punktā noteikto Pircēja paziņojumu 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē par to Pircēju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

10.2.5. Tikai konstatējot, ka Prece ir neatbilstošas kvalitātes Prece, Pircēja lūgums par neatbilstošas kvalitātes Precēm var tikt izpildīts.

10.2.6. Vispirms Pircējs ir tiesīgs izvēlēties, lai Pārdevējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību Līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina Preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība Līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi. Pārdevējam ir pienākums veikt Preces maiņu vai Preces neatbilstības novēršanu Līgumam bez atlīdzības (tajā skaitā bez Preces nosūtīšanas, darba, materiālu un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā laikā no brīža, kad Pircējs ir informējis Pārdevēju par defektu, kā arī neradot būtiskas neērtības Pircējam, ņemot vērā Preču raksturu un mērķi attiecībā uz Pircēju. Pircējam ir pienākums nodot Preci Pārdevējam neatbilstību novēršanai vai apmaiņai.

10.2.7. Preces neatbilstības novēršana vai apmaiņa uzskatāma par nesamērīgu, ja tā rada Pārdevējam izmaksas, kas nav samērīgas ar citu Noteiktumu 10.2.2.punktā minēto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā Preces vērtību bez neatbilstības, neatbilstības nozīmību un to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada Pircējam būtiskas neērtības.

10.2.8. Pircējam ir tiesības lūgt Pārdevējam proporcionāli samazināt Preces cenu vai atcelt Līgumu, un atmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudas summu, ja:

10.2.8.1. Pārdevējs saprātīgā termiņā nav novērsis Preces neatbilstību Līguma noteikumiem vai nav Preci apmainījis pret Līguma noteikumiem atbilstošu, vai atteicies to darīt;

10.2.8.2. Neraugoties uz Pārdevēja centieniem, Preču atbilstība Līgumam joprojām nav nodrošināta;

10.2.8.3. Neatbilstība ir tik nozīmīga, ka tā attaisno tūlītēju cenas samazinājumu vai Līguma atcelšanu;

10.2.8.4. Pārdevējs ir paziņojis vai no apstākļiem ir skaidri redzams, ka Pārdevējs nenovērsīs Preču neatbilstību vai nenodrošinās to apmaiņu saprātīgā termiņā vai neradot būtiskas neērtības Pircējam.

10.2.9. Pircējs izmanto savas tiesības atcelt Līgumu, iesniedzot Pārdevējam paziņojumu, kurā izsaka savu lēmumu atcelt Līgumu, nosūtot to uz Pārdevēja e-pasta adresi sales@shifmobility.lv vai pa pastu uz Pārdevēja norādīto adresi Interneta veikala sadaļā Kontakti.

10.2.10. Cenas samazinājums ir proporcionāls Preču vērtības samazinājumam salīdzinājumā ar vērtību, kāda Precēm būtu atbilstības gadījumā. Samazinot cenu vai atceļot Līgumu un atmaksājot Pircējam par Preci samaksātās naudas summas, var tikt ņemts vērā Preces nolietojums vai labums, ko Pircējs guvis no Preces lietošanas, un par ko Puses ir vienojušās.

10.2.11. Ja Preces neatbilstība Līguma noteikumiem ir nenozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas izmantot Preci, Pircējs nevar pieprasīt Pārdevējam atcelt Līgumu un atdot par Preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība Līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina Preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas Preces ārējā izskatā.

10.2.12. Līgums netiek atcelts un Pircējam netiek atmaksāta par Precēm samaksāta naudas summa par Precēm, kuras tīši vai nolaidības dēļ ir bojātas (pakļautas ķimikāliju, ūdens, atklātas uguns, augstas temperatūras, asu priekšmetu u.tml. iedarbībai) vai ja ir pārkāpti Preču lietošanas vai uzglabāšanas noteikumi, vai arī Preces ir izmantotas neatbilstoši vai citiem nevis to paredzētajiem mērķiem.

10.2.13. Šajā, Noteikumu 10.sadaļā, sadaļā paredzētās tiesības, Pircējs var izmantot Likumiskās garantijas laikā (Noteikumu 9.6.punkts) vai Pārdevēja sniegtās papildu garantijas (komercgarantijas) laikā (ja tāda ir sniegta), kā arī Noteikumu 8.7.punkta noteiktajā gadījumā un termiņos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajos gadījumos.

10.2.14. Preču atdošanas un naudas atmaksas kārtība ir noteikta Noteikumu 10.4.punktā.

10.3. Preču nomaiņa un atgriešana nepareizu preču piegādes gadījumā

10.3.1. Ja Pircējam tikušas piegādātas nepareizas Preces, Pircējam nekavējoties, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Preču saņemšanas, jāinformē par to Pārdevējs, nosūtot paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi sales@shifmobility.lv. Saņemot informāciju par nepareizi piegādātajām Precēm, Pārdevējs apņemas paņemt šādas Preces un apmainīt tās pret atbilstošām Precēm. Gadījumā, ja Pārdevējam nav pasūtīto Preču, viņš atgriež Pircējam naudas summu, kas tikusi samaksāta par Precēm.

10.3.2. Preču atdošanas un naudas atmaksas kārtība ir noteikta Noteikumu 10.4.punktā.

10.4. Preču atdošanas un naudas atmaksas kārtība

10.4.1. Izmantojot Noteikumu 8.3., 8.6. un 10.1. - 10.3.punktā paredzētās tiesības, Pircējam ir jāizpilda Noteikumos paredzētās prasības attiecībā uz Preču atgriešanu un jāievēro tajos paredzētā kārtība.

10.4.2. Preču atgriešanas tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja nav nokavēts Preču atgriešanai paredzētais termiņš.

10.4.3. Pircējam, izmantojot Noteikumu 10.1.punktā noteiktās tiesības un/vai īstenojot Līguma 8.3. vai 10.3.punktā noteiktās tiesības un atdodot Preces Pārdevējam, jānodrošina, ka:

10.4.3.1. Preces ir oriģinālajā iepakojumā;

10.4.3.2. Precēm nav Pircēja radītu bojājumu;

10.4.3.3. Preces ir nelietotas un ir saglabāts to pārdošanas izskats (nesabojātas etiķetes, nenoņemtas aizsargplēves utt.);

10.4.3.4. Preces ir tādā pašā komplektācijā, kādā tās saņēmis Pircējs.

10.4.4. Puses vienojas, ka gadījumā, ja atdotās Preces neatbilst Noteikumu 10.4.3.punktā noteiktajam, Pārdevējs, pieņemot Preci, ir tiesīgs pieprasīt Pircējam atlīdzināt summu, kas ir proporcionāla Preces vērtības samazinājumam, kas radies Pircēja rīcības rezultātā.

10.4.5. Ja Pircējs ir iegādājies Preču komplektu no Pārdevēja, un izmanto Līguma 10.1.punktā noteiktās tiesības, Pircējam ir pienākums atdot Pārdevējam visu preču komplektu, t.i., Pircējs Preču atgriešanai paredzētās tiesības var izmantot tikai attiecībā uz visām komplektā iekļautajām Precēm. Gadījumā, ja kāda no komplektā iekļautajām Precēm neatbilst Noteikumu 10.4.3.punktā paredzētajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt Pircējam atlīdzināt summu, kas ir proporcionāla šādam Preces vērtības samazinājumam.

10.4.6. Visas dāvanas, kas tika pasniegtas kopā ar iegādāto Preci, Pircējam ir jāatdod vienlaikus ar atdodamo Preci, izņemot gadījumus, ja iegādātās Preces atgriešana ir saistīta ar tās kvalitātes defektiem un dāvanas no Preces iegādes datuma līdz dienai, kad tika atklāti šīs Preces defekti, tika lietotas vai ir beidzies šādu dāvanu lietošanas termiņš.

10.4.7. Pircējs pirms Preču atdošanas sazinās ar Pārdevēju pa e-pasta adresi sales@shifmobility.lv vai pa tālruņa numuru +371 2026 3435, un Puses vienojas par Preču atdošanas nosacījumiem.

10.4.8. Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad iesniedzis vai nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, vai paziņojumu par Preču atgriešanu atbilstoši Noteikumu 8.3., 8.6. vai 10.1. – 10.3.punktam un saskaņojot informāciju ar Pārdevēju par Preču atdošanas kārtību (Noteikumu 10.4.7.punkts), atdod vai nosūta Preces Pārdevējam. Atdodot Preces, Pircēja pienākums ir norādīt sūtītāja adresi, saņēmēja adresi un pareizi iepakot Preces, lai tās sūtīšanas laikā netiktu bojātas. Pārdevējam ir tiesības neatgriezt naudu par Precēm, kuras tiek atgrieztas ar defektiem, kas nav radušies Pārdevēja/ražotāja vainas dēļ. Pārdevējs neuzņemas atbildību par sūtījumiem, kurus Pircējs nosūtījis nepareizi iesaiņotus, ar nepareizu adreses norādi, kā arī, ja sūtījumi ir nozaudēti vai bojāti atgriešanas Pārdevējam laikā.

10.4.9. Ja Noteikumu 8.3., 8.6. vai 10.1. – 10.3.punktā noteiktajos gadījumos Pārdevējam ir pienākums atmaksāt Pircējam samaksāto summu par Precēm (vai to daļu), Pārdevējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma par atteikumu no Līguma vai pamatota paziņojuma par Preču atgriešanu atmaksā Pircējam visu par atdodamo Preci samaksāto naudu, ieskaitot Preces piegādes izdevumus Pircējam (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējās piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids). Ja tiek atgriezta tikai daļa Preču, piegādes izdevumi tiek atmaksāti tikai tādā gadījumā, ja pārējām tā paša pasūtījuma Precēm, pērkot tās atsevišķi, tiktu piemērots zemāks tarifs, nekā tarifs, kas piemērots pērkot Preces kopā ar Precēm, kas tiek atgrieztas, un tikai tādā apmērā, kas ir vienāds ar norādīto tarifu starpību.

10.4.10. Preces atgriešanas piegādes izmaksas Pircējam netiek kompensētas, izņemot Noteikumu 8.3., 8.6. vai 10.4 un 10.5.punktā noteiktajos gadījumos, kad Prece tiek atgriezta neatbilstošas kvalitātes vai nepareizu Preču piegādes dēļ, vai gadījumos, kad Pārdevējs rakstiski informē Pircēju, ka Pārdevējs apņemas segt Preču atgriešanas piegādes izmaksas. Gadījumos, kad Preču atgriešanas piegādes izmaksas Pircējam tiek kompensētas, Pircējam ir pienākums iesniegt Pārdevējam Preces atgriešanas piegādes izdevumu apliecinošus dokumentus. Ja Pircējs ir izvēlējies citu piegādes veidu, nevis Pārdevēja piedāvāto lētāko veidu, Pircēja izvēlētā Preču piegādes veida izmaksas, kas pārsniedz Pārdevēja piedāvātā veida izmaksas, netiek atmaksātas.

10.4.11. Šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos Pārdevējs naudu Pircējam atmaksā izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, veicot samaksu par Pasūtījumu, ja vien Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies citādi.

10.4.12. Netiek uzskatīts, ka Pārdevējs ir pārkāpis naudas atmaksas nosacījumus, ja tas nevar veikt naudas atmaksu Pircēja vainas dēļ.

10.4.13. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt naudas summas atmaksu Pircējam līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis Preci.

11. PUŠU ATBILDĪBA

11.1. Pircējs ir atbildīgs par jebkādiem Pārdevējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Noteikumu pārkāpuma un/vai jebkādas Pircēja prettiesiskas rīcības rezultātā.

11.2. Pircējs uzņemas pilnu atbildību par jebkādām sekām un no tām izrietošiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtījuma veidlapā Pircēja norādīto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ. Ja Pircējs Pasūtījuma veidlapā iesniedz citas personas datus un/vai nesniedz precīzus datus un/vai savlaicīgi tos neatjaunina, Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Pircējam vai trešajām personām radušies tā rezultātā.

11.3. Pārdevējs nav atbildīgs par sekām un no tiem izrietošiem zaudējumiem, kas var rasties Pircējam, ja Pircējs nodod Pasūtījuma un/vai Pasūtījuma apstiprinājuma datus trešajām personām.

11.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un savām saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, Privātuma politiku, Pasūtījumu un/vai Pasūtījuma apstiprinājumu, lai gan viņam tika dota šāda iespēja.

11.5. Interneta veikalā var būt atsauces uz trešo pušu interneta vietnēm. Pārdevējs nevar garantēt informācijas precizitāti, pilnīgumu vai patiesumu, kurai var piekļūt, noklikšķinot uz šīm atsaucēm un šajā saistībā neuzņemas nekāda vieda atbildību.

11.6. Pārdevējs nav atbildīgs par Līguma vai jebkādu Līgumā noteikto saistību nepildīšanu vai novēlotu izpildi, ja tas noticis trešo personu vainas dēļ.

11.7. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma vai jebkādu no tā izrietošo saistību izpildi, ja šādu izpildi kavē vai aizkavē nepārvaramas varas apstākļi (force majeure). Nepārvarama vara attiecas uz ārkārtējiem notikumiem vai apstākļiem, kas ir ārpus Pušu kontroles, ir neparedzami un kurus nevarēja novērst ar saprātīgiem pasākumiem.

11.7.1. Nepārvaramas varas apstākļi var ietvert, tostarp, bet ne tikai, dabas katastrofas (piemēram, zemestrīces, plūdus vai ugunsgrēkus), pandēmijas, terora aktus, karus, embargo, nemierus, streikus, lokautus, valdības lēmumus vai valsts institūciju darbības, kas liedz vai kavē Puses spēju pildīt savas saistības.

11.7.2. Pusei, kuru skārusi nepārvarama vara, nekavējoties rakstiski jāpaziņo par to otrai Pusei 5 (piecu) dienu laikā no šādu apstākļu rašanās. Puse, kas atsaucas uz nepārvaramu varu, pēc pieprasījuma otrai Pusei iesniedz nepārvaramas varas apliecinošus dokumentus, ko izdevusi attiecīgā Tirdzniecības kamera vai cita atbilstoša iestāde.

11.7.3. Puse, kuru skārusi nepārvarama vara, pieliek saprātīgas pūles, lai novērstu saistību nepildīšanu un pēc iespējas ātrāk atsāktu Līguma izpildi.

11.7.4. Izbeidzoties nepārvaramas varas apstākļiem, Puse 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informē otru Pusi un sniedz informāciju par paredzamo Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu. Savlaicīgi nepaziņojot otrai Pusei par šādiem apstākļiem, Pusei var rasties atbildība par jebkādiem šāda kavējuma radītiem zaudējumiem otrai Pusei.

11.7.5. Nepārvaramas varas gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš tiek pagarināts, ņemot vērā šādu apstākļu un to seku ilgumu.

11.7.6. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 6 (sešus) mēnešus un nav pamatoti sagaidāms, ka tie tiks izbeigti papildu trīs (3) mēnešu laikā, jebkurai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu un atdot otrai visu ko tā saņēmusi no otras Puses Līguma ietvaros.

11.8. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

11.9. Pircējs ir atbildīgs par Pasūtījuma veidlapā norādīto datu pareizību un/vai atjaunināšanu.

11.10. Interneta veikals satur tekstu, videomateriālus, fotogrāfijas, attēlus, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Interneta veikala satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien šādu autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību īpašnieks un/vai turētājs nav rakstiski devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz šāda satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu personīgai lietošanai. Šī aizlieguma pārkāpšanas gadījumā pārkāpējam ir jāatlīdzina visi autortiesību un/vai citu intelektuālo īpašuma tiesību īpašniekam, turētājam vai trešajām personām nodarītie zaudējumi.

12. ATLAIDES UN ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI

12.1. Pārdevējs pēc savas iniciatīvas var Interneta veikalā izsludināt un piemērot dažādus īpašos piedāvājumus vai atlaides. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa paziņojuma mainīt īpašos piedāvājumus vai atlaižu nosacījumus vai atcelt tos pilnībā. Jebkādas izmaiņas īpašo piedāvājumu vai atlaižu piemērošanas kārtībā ir spēkā no to publicēšanas brīža un neattiecas uz iepriekš noslēgtajiem Līgumiem.

12.2. Ja Pircējs iegādājas Preces, kurām Pārdevējs piedāvā noteiktu atlaidi vai dāvanu, un pēc tam izmanto savas tiesības atdot Preces, Pircējam tiek atmaksāta tikai tā naudas summa, ko Pircējs faktiski samaksāja par Precēm.

13. INFORMĀCIJAS APMAIŅA

13.1. Pārdevējs nosūta visus ziņojumus un citu informāciju Pircējam uz viņa Pasūtījuma veidlapā norādīto e-pasta adresi un/vai telefona numuru. Tiek uzskatīts, ka Pircējs šo informāciju ir saņēmis 24 (divdesmit četru) stundu laikā no tās nosūtīšanas brīža.

13.2. Pircējs visus paziņojumus, pretenzijas, pieteikumus un jautājumus nosūta Pārdevējam, izmantojot šajos Noteikumos vai Interneta veikala sadaļā Kontakti norādīto Pārdevēja kontaktinformāciju. Gadījumā, ja Pircējs īsteno saziņu ar Pārdevēju citādi, nevis tā, kā to nosaka Noteikumi, Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību un risku, kas var rasties šādas saziņas rezultātā.

Pārdevēja kontaktinformācija:

Adrese: Andreja Pumpura iela 97, Daugavpils, Latvija, LV-5404, Latvijas Republika

E-pasta adrese: sales@shifmobility.lv,

Telefons: +371 2026 3435

14. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

14.1. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp Pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti.

14.2. Visas domstarpības, kas rodas no šo Noteikumu izpildes, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja Pusēm neizdodas panākt vienošanos, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

14.3. Ja kādu no šo Noteikumu nosacījumiem tiesa atzīst par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā. Jebkurš šo Noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā tādā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu.

14.4. Pircējs (Patērētājs) var iesniegt pieprasījumus un/vai sūdzības par Interneta veikalā iegādātajām Precēm Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (Brīvības iela 55, Rīga, Latvija, LV-1010, tālrunis: +371 654 525 54, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv, interneta vietne http://www.ptac.gov.lv/lv) vai izmantot Eiropas Savienības elektronisko strīdu risināšanas platformu (ODR) - vairāk informācijas http://ec.europa.eu/odr.

Noteikumus varat lejupielādēt, noklikšķinot uz saites.

Noteikumi atjaunināti 27.07.2023